Μακεδονικός Αγώνας 1904 - 1908

H κοινότητα Στρεμπένου αναγνωριστικέ την 19/12//1918
Και την απαρτίζουν οι συνοικισμοί Στρεμπένου , Βράψιν, Χίντσον.
Ο συνοικισμός και η κοινότητα μετονομάστηκαν από Στρέμπερνον σε Ασπόγεια την 9/2/1926.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Έτος

1920

Στρεμπέρνου πληθυσμός 586
Βραψινη              <<         47
Χίντσον               <<         5

1928

Στρεμπερνόν / Ασπρόγεια 643
Χειμάδιο              <<         56
Χιντσον               <<         7

1940

Ασπρόγεια            <<        811
Χειμάδιο               <<        15

1951

Ασπρόγεια             <<       652

 

Ο συνοικισμός Χειμαδίου προσαρτίζετε στην κοινότητα  Λέχοβου  19/2/1950              

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΙ:

Ο Συνοικ. και η Κοινότης μετωνομάσθησαν εις Συνοικ. και Κοινότητα Ασπρογείων, Δ. 9-2--1926, ΦΕΚ. Α 55) 1926

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤ' ΑΠΟΓΡΑΦΑΣ
Έτους
. πληθ.
1920
Στρέμπενον 586
<<
Βρόπφιν ή Βράψιν 47
<<
Χίντσκον 5
1928
Ασπρογεια (Στρέμπενον) 643
<<
Χειμάδιον 56
<<
Χίσκον 7
1940
Ασπρόγεια 811
<<
Χειμάδιον 15
1951
Ασπρόγεια 652

ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ: Κοινότης Στρεμπένου Β.Δ. 19-12-1918, ΦΕΚ. Α 259)1918

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΩΣ ΑΠΑΡΤΙΣΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

Στρέμπενον

Βράψιν - Χίντσκον

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΝΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

Ασπρόγεια